Our mission

Our mission

At Studium Generale (SG), we believe that broad academic education, critical (self)reflection and social engagement contribute to a better world. We therefore believe that these principles should be part of a study or career at TU Delft. We organise lectures, debates, workshops and film screenings that encourage reflection on scientific, social and individual issues. SG is the agency for students and employees who want to look beyond their own field of study and are aware of the impact they (want to) have on society. We do not shy away from difficult topics, but always approach them in a critical and nuanced way. SG operates independently and faculty-transcending, but often in collaboration with students and staff. Based on this mission, we also make programmes for the people of Delft, thus contributing to the connection between TU Delft and the city.

Bij Studium Generale (SG) geloven we dat brede academische vorming, kritische (zelf)reflectie en maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan een betere wereld. Wij vinden dan ook dat deze beginselen onderdeel moeten zijn van een studie of carrière aan de TU Delft. Daarom organiseren wij lezingen, debatten, workshops en filmvertoningen die aanzetten tot nadenken over wetenschappelijke, maatschappelijke én individuele vraagstukken. SG is hét bureau voor studenten en medewerkers die verder willen kijken dan hun eigen vakgebied en zich bewust zijn van de impact die ze (willen) hebben op de samenleving. We schuwen de moeilijke onderwerpen niet, maar benaderen ze altijd kritisch en genuanceerd. SG opereert onafhankelijk en faculteit overstijgend, maar vaak in samenwerking met studenten en medewerkers. Vanuit deze missie maken wij ook programma’s voor de inwoners van Delft en dragen op die manier bij aan de verbinding tussen de TU Delft en de stad.

Our vision

Studium Generale endorses TU Delft’s motto: ‘Impact for a better society’. But how do we contribute to this? For a better society, solid professional knowledge alone is not enough, because no technological innovation stands alone. Technology develops within a specific social context. Engineers are in the middle of society. With their knowledge and skills, but also with an eye for the most important problems of our times. To tackle these issues, knowledge of history, politics, philosophy and the arts is indispensable. These are the disciplines that make us realise where we come from, what the right thing to do is and that technology does not only offers solutions, but also creates new problems. We make programmes that put the engineer and technology at the heart of society. In this way, we contribute to ‘Impact for a better society’.

Studium Generale onderschrijft het motto van de TU Delft: ‘Impact voor een betere samenleving’. Maar hoe dragen wij hieraan bij? Voor een betere samenleving is gedegen vakkennis alleen niet genoeg, want geen enkele technologische innovatie staat op zichzelf. Technologie ontwikkelt zich binnen een specifieke maatschappelijke context. Ingenieurs staan dus midden in de maatschappij. Met hun kennis en kunde, maar ook met oog voor de belangrijkste problemen van deze tijd. Om deze vraagstukken aan te pakken is kennis van geschiedenis, politiek, filosofie en de kunsten onmisbaar. Het zijn de disciplines die ons doen beseffen waar we vandaan komen, wat het juiste handelen is én dat technologie niet alleen oplossingen biedt, maar ook nieuwe problemen creëert. Wij maken programma’s die de ingenieur en technologie midden in de maatschappij plaatsen. Op deze manier dragen we bij aan ‘Impact voor een betere samenleving’.