De vele nieuwe levensthema’s en het planetaire proces van Moeder Aarde

Recording: De vele nieuwe levensthema’s en het planetaire proces van Moeder Aarde

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

1e Lezing

Valt de wereld te vatten in een formule? En waar sta ik in de veranderende wereld?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Eeuwige kosmische wetten en een voortstuwende orde in wereld en leven.

Wat vroeger inwijding heette, draaide om openbaring van eeuwige kosmische wetten en zicht krijgen op het verloop van de eigen cultuur tussen verleden en toekomst. Slechts enkelingen waren de ingewijden, die in de grote culturen autocratisch aan de naïeve massa’s leiding gaven. Zo was het vòòr de Europese cultuur.

Nu aan het einde van de Europese cultuur is de mens fundamenteel veranderd. Een nieuwe orde treedt in. Gedurende drie millennia is er aan die wisseling van de oude naar de nieuwe orde ‘gewerkt’ en het resultaat kristalliseert nu in enkele decennia ‘overrompelend’ uit. En dankzij de confrontaties tussen voor- en achterhoedes zijn de laatsten aan een inhaalslag begonnen. Die is nodig, want we komen met z’n allen in een hiërarchieloze mondiale samenleving van individueel opererende mensen. De laatste autocratieën worden gesloopt en we belanden in het tegendeel van de oude orde.

Het individu moet ‘volwassen’ worden. Iedere mens wordt persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor zijn keuzes en voor de oplossing van zijn problemen. Iedereen moet op eigen wijze in harmonie met al wat leeft zijn weg leren vinden in de razendsnel zich veranderende wereld.

Heel veel traditioneel denken op bijna alle levensterreinen moet worden verlaten. We moeten ons een veel groter gezichtsveld over wereld en leven vormen, dan we gewend zijn.

 

Titels van de volgende lezingen:

  1. Abstract logisch doordenken in plaats van nuchter denken,
  1. De Europese cultuur als schakel tussen verleden en toekomst,
  1. Evolutionaire en revolutionaire ontwikkelingen – Botsingen van culturen – De tragiek der traditiebewaarders,
  1. Een nieuwe mondiale samenleving vanuit een hoger levensperspectief,
  1. Exponentiële ontwikkeling van de creativiteit van de mens – Wonder en fantasie en de realiteit van morgen,
  1. De erkenning van de Regie des levens – Eigen wil en kosmische wil.

 MaartenZweers_-280x205MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.
Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

 

 

Visit the locations website here.