Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Trends en opgaven in de stedelijke ontwikkeling

Een thema van de Bèta Balie is dit jaar ’de toekomst van de stad’. De komende tijd zal een keer per maand dit thema centraal staan. De eerste spreker is Koos van Dijken. Hij geeft inzicht in de trends en opgaven van de steden in Nederland. De vraag is bijvoorbeeld welke opgaven zijn universeel en welke gelden voor een beperkt aantal steden en hoe worden deze opgaven tegemoet getreden? Koos deed studie naar dit onderwerp en zal hierover met de zaal in discussie gaan.

Er is alle aanleiding dit onderwerp extra aandacht te geven. In Nederland is een lange traditie ten aanzien van de planmatige stedelijke ontwikkeling. Na de tweede wereldoorlog was er sprake van een grote woningnood, een aanzienlijke kwaliteitsachterstand in oude wijken, een tekort aan betaalbare woningen, een sterke suburbanisatie en leegloop in veel grote steden. Een langdurig overheidsingrijpen heeft er zeker toe bijgedragen dat deze problemen goeddeels zijn opgelost. Zo rond het jaar 2000 is het idee ontstaan dat daarmee verdere overheidsbemoeienis overbodig is. De RPD en later het ministerie van VROM werden opgeheven en met ingang van 2015 werden alle budgetten voor stedelijke ontwikkeling afgeschaft. Zoals op vele gebieden moest de markt het werk doen. Er is echter een aantal kwesties die beslist niet via de markt worden opgelost. Daartoe hoort de verduurzaming van het vastgoed, de reorganisatie van de sociale huursector, de tweedeling van de stad, de transformatie van vele naoorlogse wijken en oude industriegebieden, het energieneutraal maken van steden, de reorganisatie van de besluitvorming rond vastgoed en zo zijn er nog wel wat kwesties te noemen, die een nieuwe gestructureerde aanpak vergen. In dat licht is de extra aandacht voor de toekomst van de stad geen luxe.

Programma

Er is op basis van de genoemde thema’s een programma opgesteld. Vanaf woensdag 20 februari tot en met woensdag 20 juni zijn er 5 sprekers uitgenodigd. De avonden beginnen om 20:00 uur en duren maximaal tot 22:00 uur. De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgenodigde sprekers.

20 februari 2019, 20:00 uur Koos van Dijken De staat van de stad
20 maart 2019, 20:00 uur Naomi Jacobs Leven in de stad
volgt Floris Alkemade Toekomstige kwaliteit van de stad
15 mei 2019, 20:00 uur Jan-Hendrik Bakker Stedelijke functies
5 juni 2019, 20:00 uur Govert Derix Stedelijke toekomst
Visit the location's website here.