Van Leeuwenhoeklezing: Winnen op zee

Recording: Van Leeuwenhoeklezing: Winnen op zee

De Van Leeuwenhoeklezing is voor iedereen die meer wil weten over technologie en de TU Delft. De volgende lezing vindt plaats op zondag 23 september 2012. De lezingen vinden altijd plaats op een zondag van 11.00 uur tot 12.00 uur in het Science Centre TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Delft. De toegang is gratis. Als u na afloop van de lezing een bezoek wilt brengen aan het Science Centre krijgt u korting op uw entreebewijs.

Winnen op zee

De Nederlandse maritieme sector lijkt nauwelijks last te hebben van de economische tegenwind die de Westerse landen al enige jaren teistert. Dit in tegenstelling tot zowel een groot aantal andere bedrijfssectoren als ook tot de meeste collega-bedrijven buiten Nederland. In enkele gevallen is in Nederland zelfs sprake geweest van een record jaar. Voor specifieke scheepstypen zijn Nederlandse werven dan ook uitgegroeid tot marktleider op Europees of zelfs wereld niveau. Desondanks lijkt de bekendheid met de sector bij het Nederlandse publiek gering. Voor veel mensen wordt de Nederlandse scheepsbouw nog te vaak geassocieerd met de ondergang van het RSV-concern begin jaren tachtig en zou sindsdien nagenoeg geheel uit Nederland zijn verdwenen.

Het succes van de maritieme sector en hun toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie is inmiddels wél door de politiek erkent. Dit heeft er toe geleid dat zij een aparte plaats heeft gekregen binnen de topsector Water; één van de negen topsectoren die het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft aangemerkt als gebieden die economisch van groot belang zijn voor Nederland en daartoe door stimuleringsmaatregelen verder versterkt moeten worden. Hierbij speelt het vergroten van de innovatiekracht een grote rol. De ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en werkwijzen kunnen zorgen voor een verdere vergroting van de export en werkgelegenheid. Hiervoor is een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid essentieel.

De Nederlandse maritieme sector heeft de ambitie uitgesproken om op wereldschaal voor een aantal specifieke terreinen een toonaangevende positie in te willen nemen. Deze ambitie vraagt echter om prestaties vergelijkbaar met topsport. Nederland wil “Winnen op Zee”. Tijdens de lezing zal nader worden ingegaan op de positie van en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse maritieme sector als ook op de unieke rol die de Technische Universiteit Delft, de enige universiteit in Nederland met opleidingen voor scheepsbouw en offshore- & baggertechniek op academisch niveau, hierin heeft.

Visit the location's website here.